Obsah kategórie "biblické učenia"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Je nevyhnutné, aby veriaci v Pána Ježiša Krista boli vyučovaní biblickému učeniu, a aby všetko (celé) učenie v plnom kontexte odpovedalo neomylnému Božiemu slovu. Učenie, ktoré človek prijme, ktorému verí a ktoré praktizuje, podmieňuje jeho charakter, jeho správanie a jeho budúcnosť.Kategória "biblické učenia" obsahuje štrnásť podkategórií.Zoznam podkategórií  kategórie "biblické učenia" a odpovedajúcich liniek01. Biblické učenie - úvod (podkategória)02. Učenie o zjavení (podkategória)


Boh Biblie sa zjavuje svojmu stvoreniu. Boh, ktorý stvoril človeka s mentálnymi a duchovnými schopnosťami sa človeku dáva poznať. Po páde človeka sa však tieto jeho mentálne a duchovné schopnosti otupili a sám od seba nemôže objaviť Boha. Boh z milosti a lásky zobral iniciatívu do svojich rúk tým, že dáva progresívne zjavenie seba samého. Toto zjavenie sa završuje v jeho Synovi, v Ježišovi Kristovi. Človek môže osobne poznať Boha len skrze Krista.
03. Učenie o Písmach (podkategória)


Sväté Písma sú Božím zjavením, prichádzajúcim od Boha skrze človeka k človeku. Sú jediným inšpirovaným písomným neomylným Božím zjavením vôbec kedy daným človeku. Sú zvrchovanou autoritou vo všetkých stránkach viery a morálky. Písma boli verbálne inšpirované – Svätý Duch vnukol ľuďom každú myšlienku a slovo, ktoré chcel, aby bolo zapísané. Svätý Duch pritom riadil a ochraňoval každú myšlienku, frázu a slovo pred omylom, vynechaním či nepresnosťou.
04. Učenie o Bohu (podkategória)


Písmo zjavuje večného Boha, ktorý sa zjavil ako jeden Boh, existujúci v troch osobách: Otec, Syn a Svätý Duch, ktoré sú rozlíšiteľné, ale nerozlučné vo svojej existencii, večné, koexistentné, seberovné vo svojej prirodzenosti, vlastnostiach, moci a sláve. Je len jeden večný Boh, ktorý je nerozdelenou nerozlučiteľnou bytosťou, v ktorej sú tri večné individuality: Otec, Syn a Svätý Duch.
05. Učenie o Svätom Duchu (podkategória)


Svätý Duch je tretia osoba večného Božstva. Rovná a rovnako večná ako Otec a Syn a prebývajúca spolu s nimi. Jeho najväčšou službou je usvedčiť a obrátiť človeka, ako aj zjaviť Syna a Otca veriacemu. Od oslávenia Pána Ježiša Krista Svätý Duch pracuje vo všetkých svojich slávnych skutkoch skrze každého kto verí v Otca skrze Syna. To je tiež dôvodom, prečo je súčasná éra nazývaná vekom Svätého Ducha.
06. Učenie o anjeloch (podkategória)


Biblia učí o existencii anjelov ako mocných, stvorených, duchovných bytostí, ktorých hlavnou prácou je uctievať a slúžiť Bohu a dedičom spasenia. Nerozmnožujú sa, nereprodukujú sa. Existujú dve triedy anjelov – anjeli verní Bohu a padlí. Človeku je zakázané uctievať ktorýchkoľvek anjelov.
07. Učenie o satanovi a démonoch (demonológia) –  (podkategória)


Písma učia o existencii satana, pôvodcu hriechu a kráľa padlých anjelov a duchov, ktorí mu slúžia a vykonávajú jeho prácu. Kristus porazil na Golgote satana aj jeho kráľovstvo temnoty a poveril cirkev, aby priviedla ľudí do kráľovstva svetla. Na konci časov bude nad satanom vykonaný večný súd a satan bude hodený do ohnivého jazera.
08. Učenie o človeku (podkategória)


Písma nad všetku pochybnosť učia, že prvý človek bol priamym výsledkom Božieho stvoriteľského činu. Bol stvorený na Boží obraz ako bytosť pozostávajúca z ducha, duše a tela. Boh stvoril človeka, aby s ním mal vzťah, aby človek s ním zdieľal vládu nad stvorenstvom, aby bol plodný a rozmnožoval sa.
09. Učenie o hriechu (podkategória)


Ľudská história a svedomie človeka nesú svedectvo o existencii hriechu. Písma ukazujú, že hriech vstúpil do sveta skrze satana a potom medzi ľudí skrze pád Adama a Evy. Biblia odhaľuje podstatu hriechu a tragický koniec človeka v smrti. Zároveň však zjavuje Boží vykupiteľský plán pre človeka a koniec hriechu v Ježišovi Kristovi.
10. Učenie o Kristu (podkategória)


Písmo zjavuje, že Ježiš Kristus je večný Boží Syn, ktorý od večnosti existuje s Otcom a Svätým Duchom. Svojim vtelením zobral na seba podobu človeka. V jedinej osobe Ježiša Krista sú dve prirodzenosti: ľudská a božská – každá z nich vo svojej úplnosti a celistvosti. Sú rozlíšiteľné, ale nerozlučiteľné, takže Ježiš Kristus je aj skutočným človekom a aj skutočným Bohom. Táto bezhriešna jednota božskej a ľudskej prirodzenosti ho kvalifikuje byť jediným obetovaným prostredníkom medzi Bohom a človekom.
11. Učenie o zmierení (podkategória)


Učenie o zmierení zahŕňa Kristovo dielo vykúpenia, vrátane jeho ukrižovania, vzkriesenia, nanebovstúpenia, vyvýšenia, oslávenia, služby príhovornej modlitby a druhého príchodu. Plán zmierenia vytvoril večný Boh ešte pred stvorením sveta, stvorením a pádom človeka. Napĺňa sa v čase skrze Kristovo dielo a jeho dôsledky budú pretrvávať celú večnosť.
12. Učenie o spáse (podkategória)


Učenie o zmierení zahŕňa Kristovo dielo vykúpenia, vrátane jeho ukrižovania, vzkriesenia, nanebovstúpenia, vyvýšenia, oslávenia, služby príhovornej modlitby a druhého príchodu. Plán zmierenia vytvoril večný Boh ešte pred stvorením sveta, stvorením a pádom človeka. Napĺňa sa v čase skrze Kristovo dielo a jeho dôsledky budú pretrvávať celú večnosť.
13. Učenie o večnosti (podkategória)


Písma učia, že tí, ktorí reagujú na Božiu milosť a poslúchajú Boha, budú navždy s ním na mieste Božieho prebývania. Tí, ktorí odmietnu Božiu milosť, budú navždy zatratení a oddelení od Božej prítomnosti.
14. Rôzne iné články na tému: "biblické učenia" (podkategória)


Vytvorené dňa: 19. 12. 2012

Upravené dňa:  23. 2. 202023