c
čas
Nech je čas chápaný/vnímaný ako doba, ktorá uplynula medzi dvoma okamžikmi (udalosťami), alebo ako nepretržitá a nevratná zmena na základe lineárnej dimenzie (jednorozmerná dimenzia; jednorozmerná veličina; jednorozmerné plynutie), kde sa prítomnosť stáva minulosťou a budúcnosť prítomnosťou, zostáva čas paradoxne nevystihnuteľný a nepostihnutľný pojem aj napriek tomu, že sme do neho „ponorení“ a existujeme v čase (ako samozrejme aj v priestore). Vývoj vedených disciplín a súčasná logika vedú k úvahe, že ponímanie (chápanie) času – a teda spôsob, ako je prežívaný – je v skutočnosti vždy historické alebo kultúrne, rovnako ako spôsob, ako je meraný. Spojitosť, ale tiež následnosť, tvorí podstatu času. „Čas je sled/postupnosť následných okamžikov, ktoré sú však medzi sebou spojené“ (Leibnitz).
 
časnosť
Je to vlastnosť všetkého čo existuje v čase a stojí v protiklade k večnosti. Je neoddeliteľná od minulosti a smerujúcou do budúcnosti. Vo fenomenológii je časovosť vedomie času a súvisí s týmto vedomím. Je to charakteristický rys pobytu ľudskej existencie. Časovosť je znakom našej konečnosti: žiadny okamžik sa nezhoduje so sebou samým. Súčasťou vedomia času je vzájomné napätie medzi minulosťou, prítomnosťou a budúcnosťou.
 
cieľ
(gr. telos, lat. finis znamenajú cieľ aj koniec; podobne je tomu tak aj v iných jazykoch): To, prečo nejaká vec existuje alebo sa robí. To, k čomu mieri nejaký čin, alebo analogicky funkcia nejakého orgánu, nejaké chovanie.
 
čistý
V bežnom slova zmysle tento výraz označuje to, čo je rýdze, nezmiešané práve tak chemickou látkou, ako neprotirečiacimi si postojmi či činmi.
 
cit, pocit, cítenie
obecne: stav afektu, na rozdiel od vedenia (poznania); v prísnejšom slova zmysle emócie vyvolané morálnymi alebo duchovnými príčinami skôr, než príčinami bezprostredne organickými (náboženské cítenie, estetické cítenie); (zastaralý význam) synonymum vedomia, odtiaľ: bezprostredné a intuitívne poznanie; mienka alebo názor (mám pocit, že...); v morálnom zmysle sklon k altruizmu.
 
civilizácia
Pre klasické myslenie je civilizácia zásadne súhrnom náboženských, intelektuálnych, politických atď., fenoménov.
 
cnosť
Pojem vyjadruje predovšetkým moc a silu vôle.
 
Ďalšie články...
<< Začiatok < Predchádzajúce 1 2 Ďalší > Koniec >>

Strana 1 z 2