Vedecké a odborné práce a články - zoznam  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Zoznam graduačných a pedagogických prác; zoznam článkov uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch; ohlasy na uverejnené publikácie; podiel na riešení úloh štátneho základného, rezortného a fakultného plánu výskumu.Zoznam graduačných a pedagogických prác (9)

Drahoslav Vajda: "Meranie teploty nízkoteplotnej plazmy" (diplomová práca), Bratislava 1964.

• prom. fyzik Drahoslav Vajda: "Akustoelektrické prúdové nestability v n-InSb" (rigorózna práca), Žilina 1973.

• RNDr. Drahoslav Vajda: "Absorpcia ultrazvukových vĺn v okolí feroelektrického fázového prechodu v niektorých kryštáloch typu KDP" (kandidátska dizertačná práca), Žilina 1976.

• RNDr. Drahoslav Vajda, CSc.: "Absorpcia ultrazvukových vĺn na fluktuáciách parametra usporiadania v kryštáloch typu KDP" (habilitačná práca), Žilina 1980.

• Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc. (vedúci autorského kolektívu), Doc. Ing. Július Štelina, CSc., RNDr. Jaroslav Kovár, Ing. Ctibor Musil, CSc., RNDr. Ivan Bellan, Doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.: "Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky" (skriptá), Žilina 2001 - prvé vydanie.

• Quido Jackuliak a kolektív (kolektív: I. Baják, D. Vajda, P. Hockicko): "Zbierka úloh z fyziky I" (skriptá), Vydala Žilinská univerzita v Žiline, 2002.

• Doc. RNDr. Drahoslav Vajda, CSc. (vedúci autorského kolektívu), Doc. Ing. Július Štelina, CSc., RNDr. Jaroslav Kovár, Ing. Ctibor Musil, CSc., RNDr. Ivan Bellan, Doc. Ing. Igor Jamnický, CSc.: "Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky" (skriptá), Žilina 2003 - druhé vydanie.

• Quido Jackuliak a kolektív (D. Vajda - spoluautor): "Zbierka úloh z fyziky II" (skriptá), Vydala Žilinská univerzita v Žiline.

• Dušan Pudiš, Ivan Martinček, Peter Hockicko, Jozef Kúdelčík, Drahoslav Vajda: „Vybrané kapitoly z fyziky“ (skriptá), EDIS - Vydavateľstvo ŽU, Žilina 2007, ISBN: 978-80-8070-653-1.Zoznam publikácií uverejnených v domácich a zahraničných vedeckých a odborných časopisoch

1. Hrivnák Ľ., Vajda D., Demko J.: "Magnetic Field Dependence of Acoustoelectric Current in Indium Antimonide" (Závislosť akustoelektrického prúdu v InSb od magnetického poľa), Fyzikálny časopis SAV, 21, 2-3, (1971), str.125 - 131.

2. Šerman A. B., Vajda D., Veličko I. A., Gutner O. S., Lemanov V. V.: "Zatuchanie Landau - Chalatnikova v krystallach KD2PO4" (Landau-Chalatnikovov útlm v kryštáloch KD2PO4), Fizika tverdovo tela, 13, (1971), str. 3716 - 3820.

3. Šerman A. B., Vajda D.: "Ultrasonic Stress Wave Interaction with Domain Walls in KD2PO4" (Interakcia priečnych ultrazvukových vĺn s doménovými stenami v KD2PO4), Czech. J. Phys., B 22, (1972), str. 826 - 831.

4. Vajda D., Veličko I. A., Lemanov V. V., Šerman A. B.: "Zatuchanie ultrazvuka v krystallach KH2PO4, KD2PO4 i RbH2PO4" (Absorpcia ultrazvuku v kryštáloch KH2PO4, KD2PO4 a RbH2PO4). Tézy referátov VII. všezväzovej konferencie o kvantovej akustike v pevných látkach, ZSSR Charkov 1972, str. 38 - 39.

5. Vajda D., Šerman A. B., Lemanov V. V.: "Ultrazvukové vyšetrovanie fázového prechodu v kryštáloch typu KDP", Zborník VŠD 1973, str. 265 - 272.

6. Vajda D.: "Absorpcia ultrazvukových vĺn v RbH2PO4 nad Curieho bodom", Zborník IV. konferencie čsl. fyzikov, Liberec 1975, str. 409 - 410.

7. Vajda D.: "The Dependence of the Landau Kinetic Coefficient L on the Degree of Deuteration in K(H1-nDn)2PO4 Crystals" (Závislosť Landauovho kinetického koeficienta L od stupňa deuterovania v kryštáloch K(H1-nDn)2PO4); physica status solidi (a), 42 (1977), K37 - K39, Akademie Verlag, Berlin.

8. Vajda D.: "Dependence of the Threshold Electric Field of the Acoustoelectric Current Instabilities in Monocrystalline n-InSb on the Lengh of a Sample" (Závislosť prahového elektrického poľa akustoelektrických prúdových nestabilít od dĺžky vzorky v monokryštalickom n-InSb), physica status solidi (a), 47, (1978), K123- K124, Akademie Verlag, Berlin.

9. Vajda D.: "The Dependence of the Polarization Relaxation Time and the Landau Kinetic Coefficient on the Degree of Deuteration in K(H1-nDn)2PO4 Crystals" (Závislosť doby relaxácie polarizácie a Landauovho kinetického koeficienta L na stupni deuterovania v kryštáloch K(H1-nDn)2PO4), Acta physica slovaca, 30, (1980), str. 99 - 102.

10. Vajda D.: "Závislosť doby relaxácie polarizácie od teploty vo feroelektrických kryštáloch KH2PO4, KD2PO4 a RbH2PO4 nad Curieho teplotou", Práce a štúdie VŠDS v Žiline, zv. 4, (1981), str. 99 - 108.

11. Šerman A. B., Vajda D.: "Jednoduché zariadenie na stabilizáciu teploty", Práce a štúdie VŠDS v Žiline, zv. 4, (1981), str. 109 - 112.

12. Vajda D.: "V. A. Šutilov: Physik der Ultraschalls (recenzia knihy)", Čes. čas. pro fyziku A, 5, (1986), str. 525.

13. Vajda D.: "Kontrola povrchu valcových súčiastok v procese renovácie". Zborník z konferencie VTS pri DT v Žiline, Bojnice 1987.

14. Vajda, D.: "Nová metóda merania hrúbky žiarového nástreku". Zborník z konferencie: Aplikačné metódy v renovácii súčiastok, Vrátna dolina, 28. - 29. 9. 1988, str. 134 -141.

15. Vajda D.: "Meranie hrúbky povrchovej vrstvy renovovaných súčiastok". Zborník z konferencie: Nové smery v železničnom opravárenstve, Tatranská Lomnica, 25 - 27.10.1988, str. 30 - 37.

16. Vajda D., Kovár J., Kejst J., Březina B.: "Vyšetrovanie kryštálov TGS dopovaných L-alanínom v okolí feroelektrického fázového prechodu pomocou elastických vĺn", Práce a štúdie VŠDS, (1989), str. 61 - 68.

17. Vajda D., Kejst J., Kovár J.: "Vplyv vonkajšieho elektrického poľa na absorpciu ultrazvukových vĺn v kryštáloch LATGS", Práce a štúdie VŠDS, (1989), str. 69 - 72.

18. Vajda D.: "Návrh zariadenia na meranie hrúbky plazmových nástrekov", Strojírenská výroba, 1, (1991), str. 26 - 29. .

19. Vajda D., Kubinec P., Sherman A. B.: "Ultrasonic Attenuation Connected with the Fluctuations in RbH2PO4 Crystals above Curie Temperature" (Ultrazvukový útlm spojený s fluktuáciami parametra usporiadania v kryštáloch RbH2PO4 nad Curieho teplotou), physica status solidi (a), 149, 2(1995), K43 - K45.

20. Vajda D., Kubinec P., Sherman A.B.: "Absorption of the Ultrasonic Waves Connected with the Fluctuation in some Type Crystals" (Absorpcia ultrazvukových vĺn spojených s fluktuáciami v niektorých typoch kryštálov), Proccedings of the 14th Int. Conf. Ultrasonicc in Condesed Matter, Žilina 30.8. - 2.9.1995, str. 61.

21. Vajda D., Kovar J.: "Thermally Stabilized Holder of Samples" (Tepelne stabilizovaný držiak vzoriek), Studies of University in Zilina, Mathematical - Physical Series, Vol. 11, 63 - 68.

22. Vajda D., Kovar J.: "The Attenuation of the Ultrasonic Waves above the Phase Transition in TGS Crystals with L-alpha - Alanin Admixture" (Útlm ultrazvukových vĺn nad fázovým prechodom v kryštáloch TGS s prímesou L-alfa - alaninu), Práce a štúdie Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline, séria elektrotechnická, 21, (1996), 89 - 94.

23. Vajda D.: "The Note on the Influence of the Admixtures in TGS Crystals on Relaxation Time of the Order Parameter above the Curie Temperature" (Poznámka o vplyve prímesí na dobu relaxácie parametra usporiadania v kryštáloch TGS nad Curieho teplotou), Práce a štúdie Žilinskej univerzity v Žiline, séria elektrotechnická, 23, 1998, 49 - 51.

24. Vajda D., Sherman A. B.: "Attenuation of Ultrasonic Waves Conneted with the Fluctuations in KH2PO4 Crystals Above Curie Temperature" (Útlm ultrazvukových vĺn spojených s fluktuáciami v kryštáloch KH2PO4). Práce a štúdie Žilinskej univerzity v Žiline, séria elektrotechnická, 24, 1999, 71 - 75.

25. Vajda D., Kovar J.: "Ultrasonic Investigation of Ferroelectric Deuterated Triglycine Sulfate below the Curie Temperature" (Ultrazvukové vyšetrovanie deuterovaného feroelektrického triglycinu sulfátu pod Curieho teplotou). Práce a štúdie Žilinskej univerzity v Žiline, séria elektrotechnická, 25, 1999, 65 - 70.

26. Vajda D., Kovar J.: "Ultrasonic Investigation of Ferroelectric Deuterated Triglycine Sulfate above the Curie Temperature" (Ultrazvukové vyšetrovanie deuterovaného feroelektrického triglycinu sulfátu nad Curieho teplotou). Práce a štúdie Žilinskej univerzity v Žiline, séria elektrotechnická, 25, 1999, 71 - 74.

27. Vajda D., Kovár J.: "Vplyv prímesí na dobu relaxácie parametra usporiadania v kryštáloch TGS v okolí Curieho teploty" (Proceedings of the 5th international colloqium ACOUSTICS, Zvolen - Šachtičky 2000, str. 39.

28. Vajda D.: "Ultrasonic Study of the Relaxation Time of Ordering Parameter in KDP Type Crystals" (Ultrazvukové vyšetrovanie doby relaxácie parametra usporiadania v kryštáloch typu KDP). 4th Int. Scien. Con. ELEKTRO 2001, May 22 - 23, 2001 Zilina, str. 54 - 56.

29. Vajda D., Sherman A.B.: "Attenuation of Ultrasonic Waves in Z-Direction Connected with the Fluctuations in KH2PO4 Crystals above and below Curie Temperature" (Útlm ultrazvukových vĺn v kryštáloch KH2PO4 v smere Z spojených s fluktuáciami nad a pod Curieho teplotou). Práce a štúdie Žilinskej univerzity v Žiline, séria elektrotechnická, 28, 2002, 77 - 81.

30. Vajda D.: "Investigation of Relaxation Time of Polarization in KDP Type Crystals by Ultrasonic Waves", Proceedings of the 7th international colloqium ACOUSTICS 03, Zvolen - Šachtičky September 4-5, 2003, str. 55 - 57.

31. Sidor P., Vajda D.: "Poznámka k metodike merania útlmu akustických vĺn v tuhých látkach", ADVANCES in Electrical and Electronic Engineering, No. 4, Vol. 3/2004, str. 34 - 37.Ohlasy na uverejnené publikácie (stav k roku 2005)


Práca:

      Šerman A.B., Vajda D., Veličko I.A., Gutner O.S., Lemanov V.V.: "Zatuchanie Landau - Chalatnikova v krystallach KD2PO4" (Landau-Chalatnikov útlm v kryštáloch KD2PO4), Fizika tverdovo tela, 13, (1971), str. 3716 - 3820.


Práca je citovaná v:

       a. Smolenskij G. A. a kol.: IVUS FIZ, 5, (1979), str. 79.

       b. Litov E., Garland C.W.: "Ultrasonic Experiments in KDP - type Crystals", Ferroelectrics, 72, (1987), pp. 19 - 44.


Práca:

       Vajda D.: "The Dependence of the Landau Kinetic Coefficient L on the Degree of Deuteration in K(H1-nDn)2PO4 Crystals" (Závislosť Landauovho kinetického koeficienta L od stupňa deuterovania v kryštáloch K(H1-nDn)2PO4); physica status solidi (a), 42 (1977), K37 - K39, Akademie Verlag, Berlin.


Práca je citovaná v:

        Nakamura E., Kuramoto K.: Journal of the Physical Society of Japan, Vol. 57, No.6, (1988), pp. 2182 - 2190.

     

Na základe práce: Vajda D., Kubinec P., Sherman A. B.: "Ultrasonic Attenuation Connected with the Fluctuations in RbH2PO4 Crystals above Curie Temperature" (Ultrazvukový útlm spojený s fluktuáciami parametra usporiadania v kryštáloch RbH2PO4 nad Curieho teplotou), physica status solidi (a), 149, 2(1995), K43 - K45 a relevantných prác, mi bolo v októbri 1995 ponúknuté členstvo v American Institute of Ultrasound in Medicine.Podiel na riešení úloh štátneho základného, rezortného a fakultného plánu výskumu - výskumné a rezortné správy

32. Hrivnák Ľ., Ďurček J., Turek I., Baják I., Kovár J., Vajda D., Demko J., Janáček F., Kakódy J., Kanálik D., Kejst J., Vančo J.: "Štúdium interakcie ultrazvuku s nositeľmi prúdu v polovodičoch". Záverečná správa výskumnej úlohy ŠPZV I-2-1/8, Žilina 1970, 180 strán.

33. Hrivnák Ľ., Štelina J., Demko J., Janáček F., Vajda D., Kovár J.: "Vyšetrovanie vplyvu magnetického poľa na absorpciu ultrazvuku v InSb". Priebežná správa výskumnej úlohy ŠPZV III 1-3-2/1, Žilina 1971, 110 strán.

34. Baják I.Ľ., Kejst J., Vančo J., Vajda D., Vikisály L.: "Výskum fázových prechodov v rôznych typoch dielektrík". Priebežná správa výskumnej úlohy I-1-3/3, Žilina 1972, 120 strán.

35. Baják I.Ľ., Kejst J., Vančo J., Vajda D., Vikisály L.: "Výskum fázových prechodov v rôznych typoch dielektrík". Priebežná správa výskumnej úlohy I-1-3/3, Žilina 1973, 130 strán.

36. Hrivnák Ľ., Štelina J., Demko J., Janáček F., Vajda D., Kovár J.: "Pokus o detekciu mikrovlnnej emisie z n-InSb za podmienok akustoelektrických prúdových nestabilít". Správa výskumnej úlohy ŠPZV III 1-3-2/1, Žilina 1974, 120 strán.

37. Baják I. Ľ., Kejst J., Vančo J., Vajda D., Vikisály L.: "Absorpcia ultrazvuku vo feroelektrikách". Záverečná správa výskumnej úlohy I-1-3/3, Žilina 1973, 180 strán.

38. Hrivnák Ľ., Štelina J., Demko J., Janáček F., Vajda D., Kovár J.: "Priestorovo - časové rozloženie potenciálu za prítomnosti akustoelektrických nestabilít". Správa o riešení úlohy ŠPZV III-3-2/1, Žilina 1975, 115 strán.

39. Baják I., Kejst J., Vančo J., Vajda D., Vikisály L.: "Vyšetrovanie látok s význačnými dielektrickými vlastnosťami pomocou ultrazvukových a hyperzvukových vĺn". Správa o riešení úlohy ŠPZV I-1-5/3, Žilina 1978, 110 strán.

40. Baják I., Kejst J., Vančo J., Vajda D., Vikisály L.: "Vyšetrovanie látok s význačnými dielektrickými vlastnosťami pomocou ultrazvukových a hyperzvukových vĺn". Správa o riešení úlohy ŠPZV I-1-5/3, Žilina 1980, 212 strán.

41. Vajda D. (vedúci riešiteľského kolektívu), Baják I., Kejst J., Vikisály L., Slabeycius J., Kovár J., Vančo J.: "Vyšetrovanie fázových prechodov v dielektrikách pomocou ultrazvukových vĺn". Správa o riešení úlohy ŠPZV I-2-3/05, Žilina 1983, 78 strán.

42. Vajda D. (vedúci riešiteľského kolektívu),, Baják I., Kejst J., Vikisály L., Slabeycius J., Kovár J., Vančo J.: "Vyšetrovanie fázových prechodov v dielektrikách pomocou ultrazvukových vĺn". Správa o riešení úlohy ŠPZV I-2-3/05, Žilina 1985, 86 strán.

43. Baják I., Vajda D., Gažo J., Vančo J.: "Diagnostika rezných kvapalín fyzikálnymi metódami a možnosti predĺženia ich životnosti". Správa o riešení rezortnej výskumnej úlohy pre ZVL Žilina, Žilina 1986, 68 strán.

44. Vajda D. (vedúci riešiteľského kolektívu), Čáp I., Jamnický I.: "Zariadenie na meranie hrúbky povrchových vrstiev pripravených technológiou plazmového striekania na súčiastky tvaru rotačného valca". Správa o riešení rezortnej úlohy pre Výskumný ústav dopravný Žilina – HZ č. 47/964/88, 42 strán.Zverejnené: 27. 6. 2014

Upravené: 27. 02. 2023