sekulárny

/lat./ 1. týkajúci sa storočia; storočný; 2. geol. dlhotrvajúci, dlhodobý; 3. odb. svetský;