sémantika

(z gr., séma, znamenie, znak a manthanó, učím sa, rozumiem): Označuje časť jazykovedy zaoberajúcej sa významom slov a to buď z hľadiska historického alebo synchrónneho. Adjektívum sémantický sa používa k vyjadreniu všetkého, čo sa týka významu slov.