slasť

Príjemný citový stav, v presnom slova zmysle fyzickej povahy, a v tomto zmysle teda znamená to isté čo pôžitok alebo rozkoš. V širšom zmysle mravné uspokojenie, pri ktorom nad zmyslovými alebo fyziologickými prvkami prevažujú prvky rozumovej alebo duševnej povahy.

 

Slasť – či už fyzická alebo duševná – je neoddeliteľná od pestovania určitého sklonu a ako taká je spojená s uspokojením určitej potreby a potom túžby.