sloboda

Stav bytosti jednajúcej len zo svojej a podľa svojej vôle, nezávisle na akomkoľvek donútení (slobodný človek je protiklad otroka).

 

V politickom slova zmysle sa slobody týkajú rôznych oblastí (sloboda pohybu, sloboda prejavu, svedomie, myslenie, náboženstvo), ktorých jedinec nemá podliehať kontrole štátu, pokiaľ zároveň rešpektuje platné zákony.

 

V protiklade k nevedomosti či náruživosti je to stav bytosti, ktorá súdi či jedná vedome podľa požiadaviek zhody s pravdou či rozumom, a plne tak realizuje to, čo považuje za odpovedajúce svojej vlastnej prirodzenosti.