štruktúra, štrukturalizmus

(z lat., struere, zostavovať, usporiadavať): Štruktúru stvorí súbor prvkov, pričom každý prvok má zmysel len vo vzťahu k ostatným a modifikácie hoci len jediného prvku vedie k modifikácii celku.

 

S pojmom štruktúry sa stretávame v matematike a v biológii, rovnako aj v spoločenských vedách – v nich je obvykle preberaný z jazykovedy. Môžeme však povedať, že jej predobrazom je vnútorná účelovosť v kantovskom zmysle. Štruktúra nie je (v pravom slova zmysle) v skúmaní predmetu: skôr je to abstraktný vysvetľujúci model, vypracovaný na základe analýzy predmetu, pričom prvky modelu odpovedajú prvkom vyplývajúcim z tejto analýzy.

 

Štrukturalizmus je analytickou metódou výskumu, ktorá dáva prednosť hľadaní štruktúr organizujúcich určitú oblasť.