srdce

hebr. léb, lébáb má v Biblii dvojaký význam:

1. Niekedy označuje telesný orgán človeka a aj zvieraťa (Jób 41:15, por. Daniel 45:13; Exodus 28:29 a ď.;


2. Kraľov 9:24; Ž 37:15, 45:6, 73:26, 84.3, por. Lukáš  21:34. V Ozeášovi 13:8 ide zrejme o srdečnú blanu), zdroj života (Ex 9:14, por. Jób 2:4-6) a fyziologických procesov, ktoré je možné podporovať pokrmom a nápojmi (Gn 18:5; Sd 19:22; Ž 22:27;Iz 1:5, por. Jakub 5:5). Tiež Píslovie 4:23, 14:30 sa dá chápať v zmysle fyziologickom, hoci pisateľ má na mysli nábožensko-psychologickú pravdu.


2. Vo väčšine prípadov označuje srdce vnútornú podstatu človeka podobne ako nefeš (= duša; pozri článok: Telesný a duchovný človek a heslo duša) a rauch (= duch; pozri tiež heslo duch), pričom srdce je možné chápať ako bezprostredný orgán duše, poprípade i ducha. Duše a srdce sú preto často paralelné výrazy (Ž 24:4; Príslovie 2:10 a iné). Pri tom srdce označuje zdroj uvedomelej činnosti, nielen púhy pud. Milovať Boha z celého srdca je spojené s vedomým rozhodnutím, je to však možné len s novou prirodzenosťou (z celej duše, Dt 6:5, por. 1. Kronická 28:9; Jozua 22:5; Sk 4:32). Ale aj duch a srdce sú miestami paralelné výrazy, lebo duch podmieňuje osobný život (dušu), ktorého (života) orgánom je srdce, takže srdcu je často pripisované to, čo patrí do oblasti pôsobenia ducha, obzvlášť tam, kde ide o prejavy náboženského života (Ž 34:19, 51:12-19, 78:8. Skutky 19:21 kde "umienil si v duchu" = rozhodol sa (umienil si) v srdci).

      Keď Izraelec povie srdce, myslí tým celú svoju ľudskú podstatu, ľudskú osobnosť (charakter). V tomto zmysle je to, že Boh sa nedíva na vonkajšok, ale na srdce človeka (1. samuelova 16:7, por. s Matúš 15.8 a Lukáš 16:15), skúma srdce a ľadviny (Jer 11:20). Ak sa hovorí o Samsonovi, že otvoril Dalile svoje srdce, znamená to, že jej zjavil celú svoju podstatu, zdroj svojej sily a jej podmienku: nazarejstvo (Sudcom 16:17 a ď.). Keď Boh chcel urobiť zo Saula kráľa, musel "premeniť jeho srdce na iné", t.j. musel zmeniť jeho charakter (1. Samuelova 10:9). Samuel najprv oznámil Saulovi čo mal srdci (1. Samuelova 9:19). Keď Boh zasľubuje nové srdce a nového ducha, znamená to úplnú premenu človeka (Ezechiel 11:19, 18:31, 36:26, por. Ž 51:12).


      Srdce bolo pre Izraelcov predovšetkým sídlom a zdrojom udatnosti a sily (2. Kronická 17:6;         ), ale i strachu (Dt 20:8;         ), radosti (Dt 28:47;      ), bolesti (1. Kráľov 8:38;         ) , pýchy (Dt 8:14;        ), náklonnosti (1. Kráľov 5:58,        ) i pohŕdania (1. Kronická 15:29     ), starosti a súcitu (Ozeáš 11:8  ), hnevu (Dt 19:6     ) i nenávisti (Lv 19:17     ), závisti (Príslovie 23:17   ), žiadosti (Ž 21:3, por. Nu 15:39; Jób 31:7) a podobne.


     Ale srdce je tiež zdrojom a sídlom myslenia (Jeremiáš 14:14; Daniel 2:30), fantázie (jer 23:16) a úvah (Gn 17:17, 24:45), pedagogickej schopnosti (Ex 35:34) i umeleckej tvorivosti (Ex 36:1 a ď.). Boh dáva (alebo nedáva) srdce k rozumeniu (poznávaniu, Dt 29:4). Dal Šalamúnovi …


Hebrejčina nemá výraz pre vôľu …


Ale aj náboženský a mravný život, ako už bolo naznačené, má svoje sídlo v srdci ako nástroji ducha, zvlášť Božieho Ducha.


Odhliadnúc od všetkého, čo bolo doteraz povedané, srdce môžeme popísať ako organizovanú silu duše, ako životnú energiu, ktorou sa jeden človek líši od druhého.


keď srdce človeka opustí (Ž 40:13), …      … znamená to, že zmizla jeho činorodá sila, človek je ako opitý (Jeremiáš 23:9). …


Milovať Boha celým srdcom, z celej duše a z celej sily (Dt 6:5),  … znamená robiť to celou svojou bytosťou, všetkou svojou vôľou (1. Kráľov 11:4). Hľadať Hospodina …  znamená …


Aj o Bohu sa v Písme uvádza, žemá srdce, t.j. svoju vôľu, ktorá odpovedá jeho charakteru …


V Novom zákone je srdce podobne ako v Starom zákone  ústredným orgánom vnútorného života človeka na rozdiel od všetkého vonkajšieho: tváre …


Podobne ako v Starom zákone srdce je aj v Novom zákone sídlom rozumu, zdrojom myšlienok a úvah (Lukáš 2:35, 9:47; Skutky 8:22; Židom 4:12).


Ako v Starom zákone, tak aj v Novom zákone srdce je orgánom náboženského a teda aj mravného života, lebo je nástrojom ducha a v srdci sa sústreďuje celý osobný život. Srdcom sa verí …


Aby bol človek duchovne vnímavý, musí mu Boh  zo svojej milosti otvoriť srdce (Skutky 16:14), očistiť ho vierou …Týmto výrazom sa označuje tiež jadro vecí (Jonáš 2:4; Matúš 12:40); hebrejský koreň je nejasný, možno znamená stred."V srdci Zeme" (Matúš 12:40) = vo vnútri Zeme, v jej lone.


V tvorbe hesla sa pokračuje.


Vytvorené dňa: 22. júna 2013.

Upravené dňa: 17. júla 2013.