Obsah kategórie "vyučovanie"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


Lebo každý, kto má účasť na mlieku, je nezkúsený v slove spravodlivosti, lebo je nedospelý.
Ale dokonalých pokrmom je tvrdý pokrm, tých, ktorí pre zvyklosť majú vycvičené zmyslové ústroje

a tak spôsobné posúdiť, čo je dobré a čo zlé!
Preto zanechajúc počiatky učenia o Kristu nesme sa k dokonalosti a neklaďme zase základu…


Židom 5:13-6:1

Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "vyučovanie"
Rôzne články  kategórie "vyučovanie"


       Hľa, Baránok Boží

       Všetkým, ktorí ho prijali

       Vzkriesený

       Vyvýšený a Oslávený

       Pred súdnou stolicou Kristovou

       O ovocí Ducha

       Stvorení k chvále a uctievaniu

       Na tému Sláva

       Posvätenie

       O nič sa nestarajte

       Chráňte sa pred filozofiou
Telesný a duchovný človek (séria článkov)


Čím je určitá pravda hlbšia, tým ľahšie sa stáva teóriou, lebo čím je pravda hlbšia,

tým je ťažšie zmocniť sa jej bez pôsobenia Svätého Ducha. (Watchman Nee).


Písmo na viacerých miestach hovorí o duchovnom a telesnom človeku. V tomto zmysle Pavol píše korintským, že ešte sú stále telesní a nie duchovní, akými by už mali byť. Pravda poznania podstaty týchto dvoch typov človeka môže veriacim pomôcť v rozlíšení duchovnosti a telesnosti a pomôže znovuzrodeným oslobodiť sa od telesnosti a vyvarovať sa pádom do mnohých a zbytočných hriechov.


Zbaviť sa (oslobodiť sa od) telesnosti je to, čo Božie deti v úspešnom živote posvätenia potrebujú. Úvahy a vyučovanie o telesnom a duchovnom človeku sú predmetom tejto série článkov. Nejedná sa o pôvodné články, ide o spracovanie témy „telesný a duchovný človek“ formou rešerše dostupných publikácii.Úvod a terminologické poznámky.


Prvá časť: Úvod o duchu, duši a tele


1. Ľudská bytosť.

2. Stvorenie človeka.

3. Funkcie ducha, duše a tela.

4. Telo je chrám.

5. Pojednanie o duchu.

       a) Ľudský duch – svieca Hospodinova.

       b) Človek a poznanie Boha.

       c) Človek a spoločenstvo s Bohom.

6. Pojednanie o duši.

       a) Život duše.

       b) Duša, osoba a osobnosť.

7. Pád človeka do hriechu.

       a) Duch, duša a telo človeka po páde.

8. Cesta záchrany hriešneho človeka.


V tvorbe článkov série sa pokračuje.

Uverejnené: 20. mája 2013

Upravená: 28. 2. 2023

Manželstvo – biblický pohľad

Články zaoberajúce sa témou manželstva, rozvodu a čo po rozvode, z biblického pohľadu.


     Inštitúcia manželstva

     Manželstvo ako obraz

     Žena, neodchádzaj od muža  (Vyšlo ako publikácia vo vydavateľstve MSEJK, Bratislava 2005.)

     O manželstve v dejinách ľudstva.


Manželstvá predtým rozvedených

     Čo s manželstvom predtým rozvedených?

     Návrh riešenia trvalého cudzoložného stavu manželstva predtým rozvedených.
Hospodinove slávnosti


A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým a povieš im: Slávnosti Hospodinove,

ktoré vyhlásite za sväté zhromaždenia, to sú moje slávnosti. (3. Mojžišova 23:1-2).


Hospodinove slávnosti - 1 :  Úvod. Slávnosť Pesach. Slávnosť nekvasených chlebov.

Hospodinove slávnosti - 2 :  Ustanovenie Večere (pamiatky) Pánovej.

Hospodinove slávnosti - 3 :  Ukrižovanie Ježiša Krista chytrosťou a ľsťou. Slávnosť prvého snopu.

Hospodinove slávnosti - 4 :  Veľká noc, sviatok Židov.

Určenie dátumu Veľkej noci.

Hospodinove slávnosti - 5 :  Slávnosť prvotiny chlebov (Letnice).

Hospodinove slávnosti - 6 : Slávnosť odpočinutia (Pamiatka trúbenia)

Hospodinove slávnosti - 7 :  Slávnosť zmierenia - Jom Kipur

Hospodinove slávnosti - 8 : Slávnosť stánkov- Sukót
Uverejnené: 14. 6. 2014

Upravené: 28. 2. 2023