Najnovšie články

Scestie teistickej evolúcie  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


V snahe odstrániť rozpory medzi darvinovskou evolúciou a Biblickou výpoveďou o stvorení vznikla myšlienka teistickej evolúcie. Je to snaha o zlúčenie viery v Boha a evolučných predstáv o vzniku vesmíru a života. V teistickej evolúcii sa predpoklady darvinovskej evolúcie upravujú, a to predovšetkým v týchto bodoch:
  1. Boh tvoril pomocou evolúcie.
  2. Výpovede Biblie nie sú smerodajné pre vedecké poznanie a myslenie.
  3. Evolucionistické predpoklady a tvrdenia majú prednosť pred výpoveďami Biblie.


V teistickej evolúcii sa, na rozdiel od darvinovskej evolúcii, existencia Boha Stvoriteľa predpokladá a pripúšťa. Boh sa berie do úvahy ako existujúci, ale prisudzuje sa mu len úloha "štartovateľa" evolučných procesov a pre vznik vesmíru a života v ňom sa ponecháva miesto evolúcii so všetkými jej faktormi ako sú náhoda, smrť, prirodzený výber, nesmierne dlhé časové obdobia, atď. O hmote a energii sa predpokladá, že sú večné, resp. všetko vzniklo narušením stability (symetrie) existujúceho vákua a jeho následným rozpínaním. Čiže došlo k Big-Bangu (Veľkému tresku), k prebudeniu sa vesmíru. Podľa tejto predstavy všetko začalo tým, že sa narušila symetria vákua. A ako sa narušila? No, mal to byť práve Boh, ktorý narušil stabilitu (symetriu) vákua a odštartoval do pohybu proces evolúcie. Podľa tejto predstavy evolúcia pôsobila už pri stvorení a Boh pracoval a pracuje evolučnou technológiou.


V čom teistická evolúcia spôsobuje odklon od viery v živého a skutočného, jediného a pravého Boha, Stvoriteľa všetkého viditeľného aj neviditeľného?


1. Predovšetkým je to pohľad na Bibliu a vzťah k nej.

Biblia je Božie zapísané slovo tak, ako ona sama o sebe dáva výpoveď (2. Petrov 1:20 "…vediac najprv to, že niktoré proroctvo Písma nedeje sa z vlastného rozlúštenia budúcnosti. Lebo nikdy nebolo proroctvo vynesené vôľou človeka, ale Svätým Duchom súc nesení hovorili svätí Boží ľudia"). Nevznikla z popudu a mysle ľudí. Jej autorom je Boh - Svätý Duch, ktorý si k zapísaniu Božieho posolstva použil ľudí, vyvolené Božie nástroje. V teistickej evolúcii sa znevažuje Božie slovo a Biblii sa prisudzuje len druhoradá úloha. Predpoklady a tvrdenia evolúcie a vedecké poznanie sú nadradené Božiemu slovu. Biblia dáva správu o tom, ako vznikol tento svet a život v ňom. Je to predovšetkým prvých 11 kapitol knihy Genezis, ktoré sú odmietané v doslovnom znení. Tým je odmietaná Božia výpoveď o počiatku a vzniku. Alebo sú tieto kapitoly interpretované tak, aby poskytovali potvrdenie evolucionistického modelu. Viera v pravdivosť Božieho slova je tak narušená. Spochybňovanie Biblie narušuje vieru a dôveru v Boha. Viera v Boha a pravdivosť Biblie je nahradzovaná vierou v neomylnosť a pravdivosť ľudského myslenia a poznania. Boh však hovorí: Lebo moje myšlienky nie sú vašimi myšlienkami ani moje cesty nie sú vašimi cestami, hovorí Hospodin, lebo o koľko vyššie sú nebesia než zem, o toľko sú vyššie moje cesty než vaše cesty a moje myšlienky než vaše myšlienky (Izaiáš 55:8-9).


Genezis je základom biblickej viery a odmietnutie výpovede tejto časti Biblie búra a podkopáva vieru v Boha Stvoriteľa. Boh v predstave teistickej evolúcie nie je Boh tak, ako zjavuje sám seba na stránkach Biblie.


V novozmluvnej dobe žiadna časť Biblie nebola spochybňovaná ani apoštolmi a prorokmi ani Ježišom Kristom. Naopak, Ježiš Kristus a apoštolovia starozmluvné Písma potvrdzovali a odvolávali sa na ne a na udalosti, ktoré sa v nich opisujú, ako napr.: 6 dní stvorenia, príbeh o Jonášovi, potopa za dní Noeho, a pod. Voči tomuto prijímaniu a potvrdzovaniu Biblie, ako ho zastával Ježiš Kristus, proroci a apoštolovia, sú tvrdenia teistickej evolúcie v úplnom rozpore.


2. Teistická evolúcia znevažuje a znehodnocuje Boha ako všemohúcu a dokonalú bytosť.

Boh stvoril všetko dokonalé a dobré a dal o tom výpoveď (Genezis 1:12 "A zem vydala sviežu trávu, bylinu, vydávajúcu semä podľa svojho druhu, a všelijaký strom, rodiaci ovocie, v ktorom bolo jeho semä, podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobré."; Genesis 1:21 "A Boh stvoril tie veľké ryby a všelijakú dušu živú, hýbajúcu sa, ktorými sa hemžia vody, podľa ich druhu, a všelijaké vtáctvo okrídlené podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré."; Genesis 1:25 "A Boh učinil zemskú zver podľa jej druhu i hovädá podľa ich druhu i všelijaký zemeplaz podľa jeho druhu. A Boh videl, že je to dobré."). Keď Boh hovorí, že to, čo stvoril je dobré, v 6 deň hovorí, že je to "veľmi dobré" (Genezis 1:31 "A Boh videl všetko, čo učinil, a hľa, bolo to veľmi dobré. A bol večer, a bolo ráno, šiesty deň."), tak to nepotrebuje vylepšenie a nemá sa čo ešte vyvíjať.


3. Smrť je v evolúcii nevyhnutným faktorom.

Ale to je v rozpore s tým, čo je uvedené v Biblii, a to, že smrť nastala až po páde človeka do hriechu. Neposlušnosťou človeka.  Človek a s ním aj všetko stvorenstvo, ktoré mu bolo dané do správcovstva, padlo, stalo sa porušeným, a až od tohoto okamžiku podlieha smrti.


Tak ako v darvinovskej evolúcii aj v teistickej evolúcii nedeje sa len vývoj z jednoduchej bunky až k človeku, ale aj sám človek sa vyvíja k dokonalejšiemu, k lepšiemu, ku kvalitnejšiemu v zmysle dobra a morálky. Uvádza sa, že v zdokonaľovaní kvality nášho života hrá najdôležitejšiu úlohu láska. Ježiš Kristus je uvádzaný ako príklad toho, ktorý nám ukázal ako kvalitne žiť, keď nám povedal všetky podstatné zákony a princípy, ktoré má človek dodržiavať. Biblia zjavuje, že k zmene kvality života nedochádza vylepšovaním starej hriešnej prirodzenosti, ale znovuzrodením. Vierou v Ježiša Krista, v jeho zástupnú smrť a zázračné vzkriesenie na tretí deň v moci Svätého Ducha dochádza k znovuzrodeniu kajúceho sa hriešneho človeka. Láska, o ktorej sa hovorí v Biblii a o ktorej hovoril Ježiš Kristus, je láska ktorú znovuzrodený dostáva od Svätého Ducha (Rímskym 5:5). Nie ľudská sebecká láska, ale láska, ktorá je ovocím Svätého Ducha, ktorý prebýva v tých, ktorí uverili a prijali Ježiša Krista, je láska o ktorej hovorí Biblia.


Dnes je už asi ťažko možné ignorovať Ježiša Krista. Tí, ktorí ho prijali, dávajú jednoznačné svedectvo o jeho prítomnosti v ich životoch, o pravdivosti Biblie a jej výpovedi o tom, že Syn Boží bol na tejto zemi. A rovnako ťažko je ignorovať, že Boh je. Ale.... A takto sa hovorí v teistickej evolúcii: Áno, ale... Boh je, ale...


Boh je, ale On len naštartoval všetky tie evolučné procesy. Pripúšťa sa, že Boh je, ale nie je to Boh Biblie. Nie je to Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Je to Boh, ktorému sa prisudzuje len podradná úloha. Boh, nad ktorým ľudské myslenie a vedecké poznanie vysoko dominuje. Nie Boh, ktorý všetko stvoril a všetko aj dnes udržuje slovom svojej moci. Nie Boh, ktorý má suverénnu kontrolu nad všetkým.


Aj v teistickej evolúcii Ježiš Kristus je: áno, ale nie ten z Nazareta. Nie ten, skrze ktorého a cieľom ktorého bolo všetko stvorené. Nie Ježiš Kristus ukrižovaný. Nie ten, ktorého hlásal apoštol Pavol. Ježiš Kristus ako dobrý človek, dobrý učiteľ a príklad, ktorý nám ukázal ako skvalitniť a zdokonaliť svoj život, ale nie ako prostredník medzi človekom a Bohom, nie ako jediná cesta, jediná pravda a život. Nie Ježiš Kristus Spasiteľ a Pán. Pritom je odmietaná biblická výpoveď, že človek sa sám nedokáže vylepšiť a zdokonaliť a svojou silou zachrániť, lebo je padlé stvorenie a je poddané vláde hriechu a smrti. Tá cesta, ktorú určil Boh pre spásu človeka je zamlčaná a nahradená vývojom cez sebazdokonaľovanie a seba vylepšovanie.


Nový človek áno, ale nie znovuzrodením. Nie pokánie a viera v zástupnú obeť Ježiša Krista na golgotskom kríži. Nie pokánie a znovuzrodenie v moci Svätého Ducha, ale sebazdokonaľovanie a sebavylepšovanie.


Teistická evolúcia alebo klasická darvinistická evolúcia to je rovnaké a to isté náboženstvo náhody. Teistická evolúcia vlastne pripravuje cestu celosvetovému náboženstvu konca časov, náboženstvu Nev Age (Nový vek), a už aj je jeho prejavom. Nie je tu miesto pre Boha Biblie. Popiera sa Boh Biblie a tým sa popiera aj kresťanstvo ako také. Je to zmes vedy a viery v Boha a všeličoho iného, pričom ľudský rozum je nad Bibliou, nad biblickými výpoveďami. Ani v teistickej evolúcii niet pokory a úcty k Bohu stvoriteľovi všetkého. Pretvára Boha k svojmu obrazu. Odmieta Boha takého, akého nám ho predstavuje Biblia a s tým sú zavrhované alebo prekrúcané a deformované aj jeho pravdy tak, ako to bolo na počiatku v raji, kedy satan zviedol Evu tým, že prekrútil Božie slová.Späť na začiatok článku.

Späť na zoznam článkov.


Vytvorené: 24. septembra 2010.

Upravené: 15. marca 2013.