Najnovšie články

Obsah kategórie "stvorenie a veda"  PDF  Tlač  Email
Autor: Drahoslav Vajda   


 A ty si, Pane, v počiatkoch založil zem, a dielom tvojich rúk sú nebesia.

Židom 1:10
Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek kategórie "stvorenie a veda"
Veda – základné pojmy a definície

Prírodný, alebo prirodzený?

Poznámky k histórii modernej vedy.

Veda verzus evolúcia.

Úvahy o čase

Inteligentný dizajn.

Princípy termodynamiky a evolúcia.

Čo veda nemôže.Stvorenie a veda

Stvorenie a veda - syntéza.

Všeobecné zjavenie.

Príroda zjavuje.

Veda verzus Darwinovo učenie.

Kauza: Veda verzus Darwin.

Veda o vzniku (života).

Vedecké objavy dokazujú existenciu Stvoriteľa.

Vesmír mal počiatok - 1. časť.

Vesmír mal počiatok - 2. časť.

Vesmír mal počiatok - 3. časť.Evolúcia – podstata a problémy učenia; darvinizmus a veda

Naša planéta Zem je otvorená sústava

Evolučné učenie – stručný historický pohľad

Úvahy o viere, evolúcii a stvorení.

Teistická evolúcia.

Evolúcia a entrópia.

Bolesti evolúcie.

Scestie teistickej evolúcie.

Mýtus večnej energie.

Odpovede na Desať otázok pre časopis Dialóg.

Zoznam článkov a odpovedajúcich liniek iných autorov kategórie "stvorenie a veda"


Často kladené otázky

Otázka 3.1: Existuje prechod od neživej hmoty k živým organizmom?

Otázka 3.2: Aká stará je Zem, aký starý je vesmír? Existuje vedecká metóda na určenie veku Zeme? Aký je Váš názor na metódu C14?


Morálka verzus evolúcia

Zdalo sa, že spoločenské zmeny, ktoré v našej krajine a krajinách východnej Európy prebehli koncom 80-tich a začiatkom 90-tich rokov minulého storočia, vyriešia duchovné vákuum, ktoré v spoločnosti a v jednotlivcoch pretrvávalo. Pre mnohých znamenali skutočnú slobodu svedomia, pre iných …


Obsah a poslanie mimoriadnych čísel časopisu Solas.

Článok uvádza informácie o obsahovom zameraní mimoriadnych čísel časopisu Solas. V mimoriadnych číslach časopisu sa redakcia chcem venovať otázkam a témam stvorenia, potopy, apologetiky (obrany viery), evolúcie, veku Zeme a vesmíru, a ako to všetko súvisí so spasením a s evanjeliom.


Stvorenie - a o čo vlastne ide?

Otázka stvorenia má vážny dopad na vieru a na život viery. Preto je veľmi dôležité, ako prijímame a vykladáme knihu Genezis.


Dni stvorenia.

Aký význam má slovo deň v 1. kapitole knihy Genezis?


Horniny a fosílie.

V súčasnosti je všeobecne prijímaná a zažitá mienka, že procesy, ktoré vytvárali a tvárnili horninové vrstvy a procesy, ktoré sú zodpovedné za fosílny záznam, prebiehali veľmi pomaly, pozvoľne a postupne počas mnohých miliónov rokov. Takéto chápanie však nepochádza priamo zo samotného štúdia hornín a fosílií.


Fascinujúca komplexnosť lietania v prírode.

V prírode sa bežne stretávame s príkladmi vnorenej komplexnosti. Vo všetkých živých tvoroch nachádzame príklady neredukovateľnej zložitosti, na ktorú veľmi šikovne poukázal Michael Behe vo svojej knihe „Darwinova čierna skrinka“ („Darwin’s Black Box“). Jedným z najlepších príkladov vnorenej  komplexnosti, ktorý odoláva vysvetleniu pomocou postupnosti pozvoľných zmien (ktoré zastáva Dawkins vo svojej knihe „Climbing Mount Improbable“), je lietanie.


Termodynamika a informácia v živých organizmoch.

Základnou jednotkou stavby tela živých organizmov (rastliny, zvieratá i ľudia) je bunka. Bunka obsahuje veľmi zložité ústrojenstvo pozostávajúce z takzvaných organel. Na organely sa môžeme pozerať ako na malé bunkové stroje či továrne, ktoré sú zostavené z organických makromolekúl a v bunke vykonávajú všetky potrebné práce a funkcie.


Veda a viera o veciach, ktoré sa nevidia.

Vysvetlenie prírodných javov je vyjadrené vedeckými teóriami. Teórie popisujú prírodné zákony a zákonitosti, kvantifikujú vzťahy medzi príčinami a dôsledkami vo svete, ktorý nás obklopuje. Teória sa prijíma za platnú na základe toho, že jej platnosť (pravdivosť) môže byť a je opakovane a neustále preverovaná pokusom či pozorovaním. Platnosť teórií sa opakovane preskúšava.


Geológia a fosílie z biblického pohľadu.

V naturalistickom evolučnom presvedčení (svetonázore) je Zem približne 4 600 miliónov (4,6 miliárd) rokov stará. Za svoj pôvod údajne vďačí gravitačnej akrécii (zhlukovaniu sa) prachových častíc v plynno-prachovej hmlovine, z ktorej mala vzniknúť celá Slnečná sústava. Súčasný tvar povrchu Zeme a jej geologická stavba pod povrchom sú údajne výsledkom dávnych prírodných procesov, ktoré Zem formovali počas dlhánskych časových období.


Mladé fosílie v prastarých sedimentoch?

Naša súčasná spoločnosť si osvojila myslenie, že geologické vrstvy pokrývajúce našu planétu a fosílie, ktoré sa v nich nachádzajú, sú milióny až miliardy rokov staré. Tvrdenia o veku horninových vrstiev a skamenelín udávanom v desiatkach a stovkách miliónov rokov sú už tak bežné, že sa považujú za fakt. Čo však hovoria fakty o geologických vrstvách a fosíliách v nich, ktoré verejnosti všeobecne známe nie sú?


Neuveriteľne čerstvá fosília dinosaura.

(Neskamenelá skamenelina.)

Uniformitarianizmus je presvedčenie a pohľad na svet prírody, podľa ktorého súčasnosť je kľúčom k minulosti. To znamená, že znalosť súčasných dejov a procesov v prírode je prenesená do minulosti. Preto napríklad v otázke geologickej minulosti Zeme  muselo podľa uniformitarianizmu všetko prebiehať pomaly a postupne, pričom katastrofické udalosti (záplavy, erupcie sopiek, …) boli údajne len lokálne (miestne) a relatívne ojedinelé.O čom svedčia diamanty?

Diamant je prírodný minerál, ktorý poznáme najmä ako drahokam na šperkoch. Možno už menej známe pre niekoho je to, že je to chemický prvok uhlík, ktorý má  veľmi pevnú kryštalickú mriežku. Diamant je najtvrdší zo všetkých známych minerálov.Som fyzik.

(Predhovor Profesora Hartnetta k jeho prednáškam, ktoré predniesol na 2. kresťanskej konferencii "Storenie a veda, Žilina 2010".)

Som fyzikom na Západoaustrálskej univerzite (University of Western Australia) a zostrojujem hodiny – vysoko stabilné zafírové oscilátory. Podieľam sa na vyučovaní kreacionistického svetonázoru a ako zástanca stvorenia sa prirodzene zaujímam aj o kozmológiu. Publikoval som práce v oblasti teoretickej fyziky a kozmológie. Pritom ako fyzik sa snažím nájsť taký kozmologický model vesmíru, ktorý by zodpovedal biblickému sledu udalostí tak, ako sú opísané v Biblii, a to predovšetkým v knihe Genezis.Viera vo Veľký tresk alebo Biblia.

Osobne verím, že Boh stvoril vesmír tak, ako je to opísané v prvých kapitolách knihy Genezis. Nevidím žiaden dôvod, prečo neveriť, že to bolo za 6 obyčajných dní pred približne 6 či 7 tisíc rokmi. Som presvedčený, že celý vesmír má vek zhruba 6 tisíc rokov, merané hodinami na Zemi.Demontáž Veľkého tresku.

Kozmológia Veľkého tresku je v súčasnosti vedúcou kozmológiou. V akademickom prostredí i v spoločnosti je prijímaná ako vedecké vysvetlenie pôvodu a histórie vesmíru dokonca až ako fakt. Ukážeme, že „teória“ Veľkého tresku aj naďalej čelí dokonca rastúcemu počtu nevysvetlených vedeckých problémov a je v rozpore s viacerými astronomickými či astrofyzikálnymi pozorovaniami. Naviac je vybudovaná na niekoľkých predpokladoch, ktoré sú vedecky (empiricky) neoveriteľné.Hubblova bublina: Veľký tresk v problémoch.

V modernej vede a spoločnosti sa kozmologická „teória“ Veľkého tresku prijíma ako pravdivé vysvetlenie pôvodu a vývoja vesmíru, prijíma sa ako fakt. Nie je nám však otvorene povedané, a málokto si to uvedomuje, že astronomické pozorovania sú v rozpore s touto „teóriou“. Model Veľkého tresku nemôže existovať bez základného východiskového predpokladu, ktorý sa nazýva kozmologický princíp, podľa ktorého hmota vo vesmíre je všade rovnomerne rozložená (berúc do úvahy veľkú kozmickú mierku).Svetlo hviezd, čas a nová fyzika.

V predchádzajúcich prednáškach sme ukázali, že „teória“ Veľkého tresku vysvetľuje pôvod a vývoj vesmíru pomocou hypotetických neznámych entít (veličín). Keď sa neznáme vysvetľuje neznámym, tak vlastne nemáme žiadne vysvetlenie. Naviac sme ukázali, že „teória“ Veľkého tresku je v rozpore s viacerými astronomickými či astrofyzikálnymi pozorovaniami.Ľudská DNA a evolúcia.

Čo sa týka evolúcie života od prvej prapôvodnej formy nejakého primitívneho života až po súčasnú živočíšnu a rastlinnú ríšu vrátane človeka zástancovia evolúcie predkladajú už od čias Darwina prirodzený výber ako mechanizmus, ktorý poháňa evolúciu.


Štvoroké ryby.

Mnohé ryby sú vybavené zaujímavými očami – tubulárnymi (rúrkovitými) očami, ktoré sú ako ďalekohľady zamerané na povrch vodnej hladiny.


Späť ku knihe Genezis.

Kniha Genezis je základnou knihou Biblie a podstatou celej kresťanskej viery a života. Smutnou skutočnosťou je, že mnohí kresťania boli zvedení k domnienke, že na tom vlastne nezáleží, či prijmeme Genezis doslovne alebo nie.
Späť na zoznam článkov.

Späť na kategóriu stvorenie a veda.


Vytvorené: 15. marca 2013.

Upravené: 17. júna 2014.